Skip to main content

20

APR

10:00

Simpozij: Ni trajnostnega kmetovanja brez trajnostnega kmeta: varnost, zdravje in dobro počutje kmetovOsnovni podatki

20. april 2023 ob 10:00 do 20. april 2023 ob 14:00
Zoom
Opis

Globalna modernizacija kmetijstva kaže svoje trendovske podobe tudi v Sloveniji. Veliko je govora o stalnem upadanju števila kmetij ob sočasnem povečevanju njihove velikosti, o razpadu ruralnih skupnosti, manjši biotski raznovrstnosti, prehranski varnosti, vzdržnosti samega kmetovanja. Veliko je govora o pričakovanjih, želeni večji produktivnosti in profitabilnosti, o smereh razvoja kmetijstva, o tem, kako prehraniti domače in svetovno prebivalstvo. Sorazmerno manj pa je govora o zdravju, dobrem počutju in varnosti pri delu proizvajalk in proizvajalcev hrane. Še vedno velja, da je kmetijstvo področje z najvišjimi, in v primerjavi z drugimi gospodarskimi panogami in poklicnimi skupinami, nadpovprečnimi stopnjami tveganja za varnost in zdravje pri delu. Kmečki poklic velja za poklic z največjo ogroženostjo z vidika z delom povezanih poškodb, obolenj, celo smrtnih primerov.

Na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU nagovarjamo tovrstno problematiko v svojih že zaključenih in potekajočih raziskovalnih projektih. V okviru obeležitve svetovnega dneva zdravja in varnosti pri delu vas vabimo na posvet, razpravo, kako izboljšati zdravje, varnost pri delu in dobro počutje ljudi, ki kmetujejo.

Brezplačen simpozij bo potekal preko Zoom platforme. Predhodna prijava obvezna na https://1ka.arnes.si/a/0df0942d

 

Program posveta

10.00-10.05  Pozdravni nagovor, napoved poteka dogodkov (Mateja Slovenc Grasselli)

10.10-10.40  Izkušnje kmečkih družin z delovnimi nesrečami in boleznimi (dr. Majda Černič Istenič)

10.45-11.15  Analiza delovnih nesreč v kmetijstvu v Sloveniji (dr. Sanja Cukut Krilić)

11.20- 11.50  Psihosocialna tveganja v kmečkih gospodarstvih in ocena njihovega doprinosa k zdravstvenemu in ekonomskemu bremenu kmetij (dr. Lilijana Šprah)

11.50-12.00  Diskusija

12.00-12.30  Odmor

12.30-13.15  Kakovost življenja na podeželju (Anja Mager, ZPMS)

13.15-13.50  SafeHabitus – Izboljšanje znanja o zdravju in varnosti na kmetijah ter krepitev sistemskih rešitev (dr. Majda Černič Istenič)

13.50-14.00  Diskusija in sklepne misli

 

Izvlečki predavanj

dr. Majda Černič IsteničIzkušnje kmečkih družin z delovnimi nesrečami in boleznimi

Informacij in znanja, ki bi omogočili vpogled v razmere življenja in dela nezmožnih na družinskih kmetijah – v posebni družbeni kontekst, kjer se delo in družinsko življenja med seboj močno prepletata – in nakazala možne ukrepe za izboljšanje njihove blaginje, je še malo. Projekt CRP Odzivanje kmečkih družin na posledice delovnih nesreč in poklicnih bolezni je bil namenjen zapolniti te vrzeli. Predstavitev rezultatov projekta se osredotoča na tri teme: a) obseg, vzroke in strukturne značilnosti nezgod pri delu na kmetijah, b) delovne razmere na kmetijah in c) odziv družinskih članov na posledice nezgod pri delu in bolezni na kmetijah, zaključuje pa se s priporočili oblikovalcem politik za izboljšanje socialnega položaja kmečkega prebivalstva in delovnih razmer na kmetijah.   

Videoposnetek & prezentacija predavanja

dr. Sanja Cukut Krilić: Analiza delovnih nesreč v kmetijstvu v Sloveniji

V projektu CRP Odzivanje kmečkih družin na posledice delovnih nesreč in poklicnih bolezni je bila opravljena analiza nesreč pri delu na kmetijskih gospodarstvih v obdobju 2011-2020. Predstavitev rezultatov projekta se osredotoča na primerjavo med kmeti in drugi zaposlitvenimi statusi glede na kraj nesreče, vrsto delovnega okolja, starost, spol in vrsto poškodbe. Posebej bo predstavljena analiza hujših poškodb pri delu v kmetijstvu. Prispevek se zaključi s priporočili za nadaljnje raziskovanje in zbiranje podatkov.

Videoposnetek & prezentacija predavanja

dr. Lilijana Šprah: Psihosocialna tveganja v kmečkih gospodarstvih in ocena njihovega doprinosa k zdravstvenemu in ekonomskemu bremenu kmetij

Na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu je poleg  fizičnih, bioloških in kemičnih tveganj izjemno aktualno tudi področje psihosocialnih tveganj. Nanaša se na področje presojanja tistih psiholoških in socialnih vidikov dela, delovnega in širšega okolja, ki  povečujejo posameznikovo ranljivost za doživljanje prekomernega stresa in slabega počutja ter slabše psihofizično zdravje. V predavanju bodo predstavljeni izsledki raziskave »Izvori psihosocialnih obremenitev v kmečkih gospodarstvih in ocena njihovega doprinosa k zdravstvenemu in ekonomskemu bremenu kmetij«, kjer smo izdelali presojo izvorov psihosocialnih obremenitev v kmečkih gospodarstvih in zdravstvenega stanja udeleženk_cev raziskave. Poleg tega bomo predstavili oceno njihovih tveganj za doživljanje prekomernega stresa, absentizma, prezentizma, fluktuacije in ekonomskega bremena omenjenih pojavov.

Videoposnetek & prezentacija predavanja

Anja Mager, predsednica ZSPM: Kakovost življenja na podeželju

Na kratko bo predstavljen projekt neMOČ PODEŽELJA, katerega namen je bil (in še vedno je), da se osmisli družbena stigma o duševnem zdravju na podeželju, predvsem pri kmetovalcih, in se oblikujejo smernice za dolgoročno delovanje sistema na področju duševnega zdravja za kmete v Sloveniji. Ker je projekt prinesel konkretne rezultate, ki se že udejanjajo v praksi, bodo izpostavljeni tudi konkretni primeri zakaj se kmetje obračajo na pomoč. Orisan bo projekt TERA, ki je nadaljevanje projekta neMOČ PODEŽELJA. Projekt TERA se fokusira na širjenje in ozaveščanje o pomenu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na kmetiji. Predstavljena bo tudi vloga (ne)enakost spolov v tem kontekstu.

Videoposnetek & prezentacija predavanja

dr. Majda Černič Istenič: SafeHabitus - Izboljšanje znanja o zdravju in varnosti na kmetijah ter krepitev sistemskih rešitev

Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU je 1. januarja 2023 skupaj z 20 partnerji iz 12 držav EU začel izvajati štiriletni projekt SafeHabitus, financiran v okviru programa Obzorje Evropa, katerega cilj je izboljšati zdravje in varnost kmetov in kmetijskih delavcev ter jih opolnomočiti za preoblikovanje nevarnih praks v varnejše in bolj zdrave delovne prakse ob podpori ukrepov številnih akterjev. Na simpoziju bodo udeleženci_ke seznanjeni_e z zasnovo projekta, zlasti s pristopom skupnosti praks kot načinu iskanja najustreznejših rešitev za izboljšanje zdravja in varnosti kmetov in kmetijskih delavcev pri delu.

Videoposnetek & prezentacija predavanja