Skip to main content

20

APR

14:00

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEBO ARHEOLOŠKIH IZKOPAVANJ V PODZEMLJU, PEZDIRČEVA NJIVA 2021/1 št. IZA-2021-ZN-0030Basic info

  • Type of tender

    Javno naročilo

  • Published on

    April 13, 2021

  • Date of submission

    April 20, 2021 to 14:00


Description

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEBO ARHEOLOŠKIH IZKOPAVANJ V PODZEMLJU, PEZDIRČEVA NJIVA 2021/1 št. IZA-2021-ZN-0030

 

Datum: 13.04.2021

 

A. Namen povpraševanja

Namen povpraševanja je izbrati izvajalca za predhodne arheološke raziskave – arheološka izkopavanja.

 

B. Vsebina povpraševanja

Predmet povpraševanja je izvedba predhodne arheološke raziskave – arheološka izkopavanja po kulturnovarstvenem soglasju 35105-0185/2021/2, ki ga je dne 9.4. 2021 izdal ZVKDS OE Novo mesto in je Priloga 1 tega povabila.

Lokacija izvajanja del je prikazana v Prilogi 2 tega povabila.

Popis del je opredeljen v Prilogi 3 tega povabila.

Obveznosti se prevzemajo s pogodbo za čas trajanja poslovnega razmerja, ki ga ta določa.

Rok za izvedbo terenskega dela je 15. 6. 2021.

Rok za predajo urejene terenske dokumentacije ter oddajo prvega strokovnega poročila je 30. 09. 2021.

 

Ponudnik bo za opravljeno delo izdal dva e-računa v skladu z zgoraj navedenima rokoma. Prvi e-račun, ki se nanaša na opravljeno terensko delo, bo znašal 70 % skupne ponujene cene brez DDV in drugi e-račun, ki se nanaša na predajo urejene terenske dokumentacije ter oddajo prvega strokovnega poročila, bo znašal 30% skupne ponujene cene. E-računu bo dodano poročilo o delu. Naročnik bo po potrditvi poročila, e-račun poravnal v roku 30 dni po prejemu.

 

C. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik

 

C1: Ima registrirano dejavnost s šifro Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) M72.200 - Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike za izvedbo predmeta povpraševanja

Dokazilo: Izjava ponudnika, da ima registrirano dejavnost za izvedbo predmeta povpraševanja in je v prilogi povabila.

C2: Je že izvedel predhodno arheološko raziskavo – arheološko izkopavanje grobišča iz železne dobe.

Dokazilo: Prva stran s strani ZVKDS potrjenega končnega strokovnega poročila o izvedeni predhodni arheološki

raziskavi, ki je bilo oddano največ 4 leta pred oddajo ponudbe.

 

D. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja končna cena z DDV.

V primeru enakovrednih ponudb bo izbrana ponudba, ki je prej prispela na elektronski naslov naročnika. ZRC SAZU si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

 

E. Način in rok za predložitev ponudbe

Svojo ponudbo pošljite na elektronski naslov iza@zrc-sazu.si.

Kot pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na elektronski naslov naročnika najkasneje do 20. 4. 2021 do 14. ure.

 

F. Pogoji za pravilnost ponudbe

Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki:

-                Podatki o ponudniku (OBR-1);

-                Predračun (OBR-2);

-                Vzorec pogodbe (OBR-3);

-                Dokazilo pogoja C1 – podpisana Izjava ponudnika;

-                Dokazilo pogoja C2.

Vsi navedeni obrazci naj bodo podpisani in žigosani.

 

G. Pojasnila ponudnikom

Ponudnik lahko pridobi dodatna pojasnila o povabilu k oddaji ponudbe najpozneje do 19. 4. 2021 do 14. ure pri dr. Luciji Grahek (e-naslov: lucija.grahek@zrc-sazu.si).

 

H. Priloge

Priloga 1 - Soglasje ZVKDS

Priloga-2 - Lokacija

Priloga-3 - Popis del