Skip to main content

31

MAR

12:00

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZDELAVO XML ZALOŽNIŠKE INFRASTRUKTURE ZA ZRC SAZU št. UPR-2021-ZN-0182Basic info

 • Type of tender

  Javno naročilo

 • Published on

  March 24, 2021

 • Date of submission

  March 31, 2021 to 12:00


Description

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

ZA IZDELAVO XML ZALOŽNIŠKE INFRASTRUKTURE ZA ZRC SAZU

št. UPR-2021-ZN-0182

 

 

 

 

Datum: 24. 3. 2021

 

 

 

VSEBINA

 

 

 

 

 

A. Namen in predmet povpraševanja  3

B. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik  5

C. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe  5

D. Način in rok za predložitev ponudbe  5

E. Pogoji za pravilnost ponudbe  6

F. Pojasnila ponudnikom  

 

 

A. Namen in predmet povpraševanja

 

Namen povpraševanja je izbira strokovno usposobljenega in izkušenega zunanjega izvajalca za izdelavo transformacijskega scenarija za pretvorbo 13 znanstvenih revij ZRC SAZU, objavljenih na spletni strani naročnika (https://ojs.zrc-sazu.si/),  v XML format po standardiziranem vzorcu (v nadaljevanju: aplikacija).

 

Aplikacija mora omogočati samostojno izvajanje pretvorbe datotek iz Adobe InDesign v JATS XML format. Zagotavljati mora avtomatizirano pretvorbo posameznih člankov iz revij in njihovih metapodatkov v XML format (z aktivnimi povezavami do referenc in drugimi zunanjimi viri), ki bo kompatibilen s priporočili JATS4U, ter objavo v obliki HTML na spletni strani: https://ojs.zrc-sazu.si/, kot jih omogočajo vtičniki aplikacije »Open Journal System« (PKP – Public Knowledge Project). Obliko HTML formata predhodno potrdi naročnik.

 

Aplikacija mora temeljiti na odprtokodnih rešitvah. Izvorna koda mora biti predana naročniku.

 

Naročilo zajema izdelavo aplikacije za pretvorbo 13 znanstvenih revij:

1           Acta Geographica Slovenica,

2           Hacquetia,

3           Acta Carsologica,

4           Dve domovini / Two Homelands,

5           Acta historiae artis Slovenica,

6           Arheološki vestnik,

7           De musica disserenda,

8           Filozofski vestnik,

9           Jezikoslovni zapiski,

10         Studia mythologica Slavica,

11         Traditiones,

12         Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies ,

13         Izvestje.

 

Revije ZRC SAZU se pri naročniku prelamljajo v programu InDesign. Vsaka od revij ima standarden nabor metapodatkov, potrebnih za znanstveno publiciranje, vendar svojsko obliko, različne rubrike, načine navajanja, delokrog in uredniško politiko.

 

Rešitev mora omogočati tudi nadgradnjo aplikacije za pretvorbo monografskih publikacij in pripravo delovnega toka publiciranja po protokolu »XML-First«.

 

Ponudnik bo moral ves čas trajanja pogodbe sodelovati z naročnikom in pri izvajanju storitev upoštevati njegova navodila.

 

Obveznosti se prevzemajo s pogodbo za čas trajanja poslovnega razmerja, ki ga ta določa.

 

Rok za izvedbo storitev: 30. 11. 2021.

 

Naročnik bo plačilo izvedel v treh fazah, in sicer v roku 30 dni po prejemu računa za opravljeno posamezno fazo.

 

Naročilo vsebinsko zajema petnajst načrtovanih dejavnosti, ki smo jih v nadaljevanju združili v tri vsebinske sklope (faze).

 

 1. Izdelava priporočil in InDesign predlog za prelom
 1. Analiza strukture zapisa literature v posameznih revijah
 2. Analiza načina citiranja literature v besedilu v posameznih revijah
 3. Izdelava pretvorbe za besedilni zapis literature za vsako revijo posebej
 4. Pregled materialov in definicija potreb za vse revije
 5. Definiranje stilov za grafične in strukturne (XML) zahteve za vse revije

 

Predvideni izročki:

DI.-I1: Struktura zapisa literature (XML) z opisi polj

DI.-I2: Priporočila (ali navodilo) za zapis literature za avtorje člankov

DI.-I3: "Regular expression" iskalni niz za avtomatsko prepoznavanje referenc na literaturo pri prelomu (za vsako revijo)

DI.-I4: Datoteka za pretvorbo (XSLT) strukturirane reference v besedilno obliko za objavo v reviji (za vsako revijo)

DI.-I5: Izdelava paketne datoteke za izvajanje pretvorb

DI.-I6: Izdelava potreb za izdelavo stilov (za vse revije)

DI.-I7: Standardna struktura stilov (označb) za: besedilne bloke, znake, slike, tabele (za vse revije)

DI.-I8: Izhodiščne InDesign predloge (za vse revije)

DI.-I9: Navodila za rabo InDesign predlog in spreminjanje stilov (označb) (za vse revije)

DI.-I10: Grafična prilagoditev predlog (za vsako revijo)

DI.-I11: Poročilo o implementaciji priporočil in predlog

 

 1. Programiranje aplikacije za posamezne revije
   1. Izdelava pretvorb prelomov iz InDesign ali drugih ustreznih programov v sintaktično pravilen JATS (Journal Article Tag Suite) XML zapis po priporočilih JATS4R (JATS for Reuse) (za vse revije)
   2. Izdelava prilagoditev za izdelavo HTML datotek za objavo v sistemu OJS (za vsako revijo)
   3. Izdelava paketnih datotek za izvajanje pretvorb v XML format v ukazni vrstici

 

Predvideni izročki:

DII.-I1: Datoteka za pretvorbo (XSLT) iz InDesign datoteke v JATS XML

DII.-I2: Paketna datoteka za izvajanje pretvorb za sisteme Windows, Max OSX in Linux

DII.-I3: Navodila za pripravo okolja in izvajanje programa iz ukazne vrstice

DII.-I4: Poročilo o implementaciji datotek za pretvorbe

 

 1. Izobraževanje uporabnikov
   1. Predstavitev novih tehnologij in pojasnilo razlogov za njihovo uvajanje (za urednike in tehnične sodelavce pri naročniku)
   2. Priporočila za strukturiranje literature in aplikacije za njeno strukturiranje
   3. Uporaba InDesign predlog in prilagajanje delovnemu procesu
   4. Pretvarjanje besedil v JATS XML format

 

Predvideni izročki:

DIII.-I1: Splošno predavanje in video navodilo o XML za urednike in tehnike

DIII.-I2: Video navodilo o citiranju virov in literature za urednike

DIII.-I3: Video navodilo o citiranju virov in literature za tehnike

DIII.-I4: Video navodilo o InDesign predlogah za tehnike

DIII.-I5: Video navodilo o pretvorbah XML s pomočjo novih aplikacij za tehnike

DIII.-I6: Do 6 (video) delavnic z uredniki in tehniki, glede citiranja virov, predlog in XML pretvorb.

 

 

B. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik

 

Ponudnik mora navesti vsaj eno (1) referenco za izdelavo aplikacije za pretvorbo znanstvene revije v XML format v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave povabila k oddaji ponudbe na spletni strani naročnika. Uspešno izveden projekt je projekt, ki ga je vzpostavil ponudnik in je v času oddaje ponudbe v redni uporabi.

 

Ponudnik mora razpolagati z ustrezno strojno in programsko opremo, s pomočjo katere lahko pri sebi vzpostavi razvojno in testno okolje.

 

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4), pri čemer ni treba, da je referenca potrjena s strani naročnika posla. ZRC SAZU lahko v primeru dvoma reference preveri pri navedeni kontaktni osebi.

 

 

C. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

 

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja skupna vrednost posla z DDV.

 

ZRC SAZU si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

 

 

D. Način in rok za predložitev ponudbe

 

Svojo ponudbo pošljite na e-naslov zrc@zrc-sazu.si, v zadevo pa zapišite »PONUDBA ZA IZDELAVO XML ZALOŽNIŠKE INFRASTRUKTURE ZA ZRC SAZU«.

 

Kot pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na omenjen e-naslov naročnika najkasneje do 31. 03. 2020 do 12. ure.

 

 

 

 

E. Pogoji za pravilnost ponudbe

 

Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki:

-            Podatki o ponudniku (OBR-1);

-            Predračun (OBR-2);

-            Vzorec pogodbe (OBR-3);

-            Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4).

 

Vsi navedeni obrazci z izjemo Vzorca pogodbe (OBR-3) naj bodo podpisani in žigosani. Vzorec pogodbe je treba le parafirati.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 30 dni.

 

 

F. Pojasnila ponudnikom

 

Ponudnik lahko pridobi dodatna pojasnila o povabilu k oddaji ponudbe najpozneje do 30. 03. 2021 do 10. ure pri Jerneji Fridl (e-naslov: jerneja.fridl@zrc-sazu.si).

 

 

 

Pripravila:                                                                                         

Martina Jug                                                                          dr. Oto Luthar

                                                                                              direktor