Skip to main content

11

NOV

12:00

Razpis za priznanja, nagrade in štipendijeOsnovni podatki

  • Tip

    Javni razpis

  • Datum objave

    22. oktober 2021

  • Datum oddaje

    11. november 2021 do 12:00


Opis

Na podlagi Pravilnika o priznanjih in nagradah ZRC SAZU (P-2021-3) z dne 19. 10. 2021 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti objavlja

 

R  A  Z  P  I  S

 

za priznanje častna članica oz. častni član ZRC SAZU, za priznanje zaslužna raziskovalka oz. zaslužni raziskovalec ZRC SAZU, za nagrade zlati znak ZRC SAZU, srebrni znak ZRC SAZU in modri znak ZRC SAZU za leto 2021, za štipendijo dr. Bojana Erhartiča in za štipendijo ZRC SAZU tuji raziskovalki oz. tujemu raziskovalcu.

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (v nadaljevanju ZRC SAZU) podeljuje raziskovalkam in raziskovalcem priznanja in nagrade za pomembne dosežke pri razvoju humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved, s katerimi so prispevale oz. prispevali k uveljavitvi ZRC SAZU doma in v svetu. Podeljuje tudi štipendijo za najuspešnejše mlajše raziskovalke in raziskovalce ter štipendijo za tujo raziskovalko ali tujega raziskovalca, ki sodeluje ali namerava sodelovati z ZRC SAZU. ZRC SAZU podeljuje tudi nagrado za strokovno-tehnično odličnost za zaposleno oz. zaposlenega, ki je s svojo vestnostjo, natančnostjo in strokovnostjo dosegel izjemne rezultate na področju dela.

Častna članica oz. častni član ZRC SAZU lahko postane posameznica oz. posameznik, ki je kot zunanja raziskovalka oz. zunanji raziskovalec pomembno prispevala oz. prispeval k uveljavitvi ZRC SAZU doma in v svetu. Priznanje se podeli enkrat letno eni kandidatki oz. enemu kandidatu ali izjemoma več kandidatkam oz. kandidatom, ki izkazujejo skupno raziskovalno delo in sodelovanje.

Predlog za podelitev priznanja častna članica oz. častni član ZRC SAZU lahko posredujejo zaposlena oz. zaposleni na ZRC SAZU, predstojnica oz. predstojnik inštituta ZRC SAZU ter Znanstveni svet inštituta ZRC SAZU.

Zaslužna raziskovalka ali zaslužni raziskovalec ZRC SAZU lahko postane raziskovalka oz. raziskovalec ZRC SAZU, ki se je upokojila oz. upokojil kot članica oz. član ZRC SAZU in je z vrhunskimi raziskovalnimi rezultati prispevala oz. prispeval k ugledu ZRC SAZU, hkrati pa je uspešno opravljala oz. opravljal pomembne vodstvene, organizacijske in koordinacijske naloge v okviru ZRC SAZU. Priznanje se podeli enkrat letno, lahko tudi več kot eni kandidatki oz. enemu kandidatu.

Predlog za podelitev priznanja zaslužna raziskovalka oz. zaslužni raziskovalec ZRC SAZU lahko podajo zaposlena oz. zaposleni na ZRC SAZU, predstojnica oz. predstojnik inštituta ZRC SAZU in Znanstveni svet inštituta ZRC SAZU.

Zlati znak ZRC SAZU lahko prejme domača ali tuja raziskovalka oz. raziskovalec, ki sodeluje v programih in projektih ZRC SAZU, za vrhunske znanstvenoraziskovalne rezultate. Nagrada se podeli enkrat letno eni kandidatki oz. enemu kandidatu.

Predlog za podelitev nagrade zlati znak ZRC SAZU lahko posredujejo zaposlena oz. zaposleni na ZRC SAZU, predstojnica oz. predstojnik inštituta ZRC SAZU in Znanstveni svet inštituta ZRC SAZU.

Srebrni znak ZRC SAZU lahko prejme mlajša raziskovalka oz. mlajši raziskovalec Republike Slovenije za vrhunski doktorat s področja humanističnih, družboslovnih ali naravoslovnih ved. Nagrado lahko prejme kandidat, ki je uspešno opravil zagovor doktorske disertacije v zadnjih treh letih, šteto od objave razpisa na spletni strani ZRC SAZU. Nagrada se podeli enkrat letno eni kandidatki oz. enemu kandidatu.

Predlog za podelitev nagrade srebrni znak ZRC SAZU lahko posredujejo zaposlena oz. zaposleni na ZRC SAZU, predstojnica oz. predstojnik inštituta ZRC SAZU, Znanstveni svet inštituta ZRC SAZU ter druge znanstvenoraziskovalne in visokošolske institucije.

Modri znak ZRC SAZU se podeli sodelavki ali sodelavcu, ki se je pri svojem strokovnem ali tehničnem delu izkazala oz. izkazal z vestnostjo in natančnostjo, ki je dosegla oz. dosegel izjemne rezultate in je s svojim delom prispevala oz. prispeval k uspešnemu delovanju ZRC SAZU. Nagrada se podeljuje enkrat letno največ dvema kandidatkama oz. kandidatoma.

Predlog za podelitev nagrade modri znak ZRC SAZU lahko posreduje zaposlena oz. zaposleni na ZRC SAZU, predstojnica oz. predstojnik inštituta ZRC SAZU ali Znanstveni svet inštituta ZRC SAZU.

Štipendija dr. Bojana Erhartiča se podeljuje najuspešnejšim mlajšim raziskovalkam oz. raziskovalcem ZRC SAZU z nazivom, nižjim od znanstvene sodelavke oz. znanstvenega sodelavca. Štipendija se koristi za delo v znanstvenoraziskovalnih in visokošolskih organizacijah v tujini ali za plačilo stroškov strokovnega usposabljanja. Štipendija se podeli enkrat letno največ dvema kandidatkama oz. kandidatoma.

Predlog za podelitev štipendije dr. Bojana Erhartiča posreduje posameznica oz. posameznik, ki zaproša za štipendijo.

Štipendija ZRC SAZU tuji raziskovalki oz. tujemu raziskovalcu se podeli tuji raziskovalki oz. tujemu raziskovalcu, ki sodeluje ali namerava sodelovati z ZRC SAZU v obdobju uporabe štipendije. Štipendija se podeli enkrat letno eni kandidatki oz. enemu kandidatu.

Tujo raziskovalko oz. tujega raziskovalca lahko predlaga za štipendistko oz. štipendista raziskovalka oz. raziskovalec, ki sodeluje ali namerava sodelovati s tujo raziskovalko oz. tujim raziskovalcem, predstojnica oz. predstojnik inštituta ZRC SAZU, s katerim bo raziskovalka oz. raziskovalec sodelovala oz. sodeloval v času uporabe štipendije.

***

Postopek izbire in podelitev bo vodila Komisija za priznanja in nagrade ZRC SAZU. Komisija objavi javni razpis za podelitev priznanj in nagrad ZRC SAZU, vodi postopek in sprejme predlog za podelitev priznanj in nagrad.

Komisija sprejme sklep, s katerim Znanstvenemu svetu ZRC SAZU predlaga kandidatke oz. kandidate za priznanja, nagrade in štipendiji. Sklep o izboru z utemeljitvijo Komisija skupaj s kopijami vseh vlog posreduje v potrditev Znanstvenemu svetu ZRC SAZU. Znanstveni svet ZRC SAZU odloči o predlogih Komisije s sklepom, s katerim se kandidatom podeli priznanje, nagrada oz. štipendija.

Priznanji častna članica oz. častni član ZRC SAZU in zaslužna raziskovalka oz. zaslužni raziskovalec ZRC SAZU ter nagradi zlati znak ZRC SAZU in srebrni znak ZRC SAZU ter nagrada modri znak ZRC SAZU se podeljujejo na prireditvi Generacije znanosti.

Predlog za podelitev priznanj, nagrad in štipendij se poda pisno, z vlogo. Vloga mora prispeti na Vložišče ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, najkasneje do 11. novembra 2021 do 12. ure, ne glede na način pošiljanja. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – PNŠ«, vsebovati pa vse zahtevane priloge, sicer ne bo obravnavana. Prepozne vloge bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Za Pravilnik o priznanjih in nagradah ZRC SAZU ter druge informacije v zvezi z razpisom se obrnite na ZRC SAZU, in sicer je kontaktna oseba gospa Jana Mancevič (jana.mancevic@zrc-sazu.si, tel. št. 01 470 64 10).

Dr. Tanja Pipan, predsednica Komisije za priznanja in nagrade ZRC SAZU.

VLOGA - PRIJAVNI OBRAZEC