Skip to main content

23

JUL

12:00

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ŠT. UPR-2021-ZN-0335Osnovni podatki

 • Tip

  Javni razpis

 • Datum objave

  05. julij 2021

 • Datum oddaje

  23. julij 2021 do 12:00


Opis

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ŠT. UPR-2021-ZN-0335

 

Številka: UPR-2021-ZN-0335

Datum: 05. 07. 2021

 

 

Naročnik:

Znanstvenoraziskovalni center

Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Novi trg 2

1000 Ljubljana

 

Predmet naročila:

Posodobitev aplikacije oziroma zbirke podatkov FloVegSi Biološkega inštituta JH ZRC SAZU

 

 

 

 

 

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

 

 

 

 

 

 

Stran

 

I.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

2

II.

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

 

5

III.

RAZPISNI POGOJI IN OBRAZCI

 

7

 

 

 

 

 

 

I.          POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

 1. NAROČNIK: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

 

 

 1. PREDMET NAROČILA: Posodobitev aplikacije oziroma zbirke podatkov FloVegSi Biološkega inštituta JH ZRC SAZU.

 

OPIS ZBIRKE:

Baza podatkov oz. Podatkovna zbirka FloVegSi (= Favna, flora in vegetacija Slovenije) je relacijska baza (sestavljena iz cca. 250 med seboj povezanih tabel parametrov) in aplikacija za hranjenje, obdelavo, izpise, grafične prikaze in povezave z drugimi programskimi orodji (Turboveg, Syntax idr.) in aplikacijami geografskega informacijskega sistema (GIS) za floristične, vegetacijske in favnistične podatke. Zbirka nastaja že od leta 1987, v letu 2003 pa vzpostavljena kot relacijska baza FloVegSi s programsko opremo MS SQL Server (vmesnik: MS Access).

 

Shranjena je na podatkovnem strežniku ZRC SAZU, kjer je dostopna (preko terminalskega strežnika z aplikacijo Povezava z oddaljenim namizjem/Remote Desktop Connection) za raziskovalce BIJH ZRC SAZU in zunanje sodelavce na projektih.

 

Podatkovna zbirka vsebuje podatke/zapise o flori, rastlinskih združbah, favni (metuljih, hroščih idr.), njihovih lokacijah, rastišču, okoljskih parametrih, številu osebkov, spolu ipd. Obsežni so metapodatki, npr. geografski podatki (države, pokrajine, kraji, reke, vrhovi), ekološki podatki (habitatni tipi, sintaksoni, tipi tal, antropogeni vplivi, raba), podatki o vrstah (opisi, fotografije, sinonimi). Omogoča različne izpise in uporabo podatkov, npr. kartografske (za aplikacije GIS), kot preglednice (fitocenološke analitične ali sintetične tabele) za analize v statističnih orodjih, kot dokumente za prenos v urejevalnike besedil.

 

V zbirki je doslej shranjenih preko 2.000.000 zapisov o posameznih rastlinskih in živalskih vrstah z območja Slovenije ter srednje in jugovzhodne Evrope. V zbirko so vključeni tudi digitalizirani podatki Herbarijske zbirke biološkega inštituta ZRC SAZU (LJS): http://bijh-s.zrc-sazu.si/BISER/FloVegSi/Flo/HerbZRC/herbZRC.htm

 

 

Opis aktivnosti, povezanih s posodobitvijo aplikacije in zbirko  FloVegSi:

 

1) Posodobitev platforme oz. prenova/dopolnitev relacijske baze FloVegSi:

 1. posodobitev aplikacije FloVegSi: zamenjava baze iz MS SQL Server v ustrezno sodobno odprtokodno relacijsko bazo, npr. MySQL, PostgreSQL; prenova uporabniškega vmesnika, nadomestitev MS Access tehnologije s sodobnim odprtokodnim spletnim programskim ogrodjem, npr. Laravel, Symphony.;
 2. posodobitev uporabniških tabel za dodajanje uporabnikov (inštitucije, posamezniki) in dostopov do podatkov (trije nivoji dostopnosti podatkov: (1) javni (za objavo na spletu oz. dostopen/viden vsem uporabnikom), (2) institucionalni, (3) osebni). Opomba: prijava z uporabniškim imenom in geslom (uporabnike in gesla določa administrator);
 3. posodobitev kontrole/beleženja sprememb oz. popravkov podatkov (časovna sledljivost sprememb, uporabniška sledljivost).

 

 

2) Vsebinske posodobitve zbirke:

A. posodobitev modula »Lokacija«:

a) posodobitev GIS (pod)modula:

 • dodati koordinate/omogočiti pretvorbo koordinat med različnimi koordinatnimi sistemi (obvezno pretvorba v nov državni koordinatni sistem D96 oz. ETRS);
 • pripraviti povezave (uvoz/izvoz podatkov) na ARC-GIS oz. Q-GIS za prikazovanje podatkov (točk, linij, poligonov) v GIS okolju;
 • posodobiti sistemsko tabelo Imen krajev z listo standardnih geografskih imen idr.

 

B) posodobitev modula »Habitat«:

 • dodati nove standardne tabele z ekološkimi dejavniki, kot so Ekološke indikatorske vrednosti/Ecological Indicator Values, npr. Pignatti 2005, Ellenberg 1992);
 • dodati nove parametre ekoloških meritev, kot npr. povprečna višina vegetacije, kemični in hidrološki parametri/meritve (N, P, K,…);

 

C) posodobitev modula »Takson«:

 • dodati nove parametre, npr. revizijo podatkov (avtor revizije, datum revizije), velikost osebkov idr.

 

3) Posodobitev sistemskih tabel:

 • dopolnitev sistemskih tabel Seznam flore: vključitev novih tabel standardnih imen rastlinskih vrst oz. navezava na checkliste/sezname svetovnih baz IPNI (https://www.ipni.org/), World Plantlist (http://powo.science.kew.org/) in Euro+MedPlant (https://www.emplantbase.org/home.html);
 • dopolnitev sistemskih tabel Seznam favne: Favna Europaea (https://fauna-eu.org/);
 • dopolnitev sistemskih tabel Seznam habitatnih tipov: dopolnitev s standardnima tabelama habitatnih tipov NATURA 2000 (FFH: https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf) in Eunis (https://eunis.eea.europa.eu/habitats/);
 • dopolnitev sistemske tabele sintaksonov: dodana standardna tabela slovenskih sintaksonov (Šilc & Čarni 2012).

 

4) Posodobitev poizvedb oz. iskanja podatkov/zapisov po zbirki:

 • možnost iskanja po vseh obstoječih parametrih v zbirki (in, ali, in/ali) z možnostjo določanja mejnih vrednosti iskanja (npr. od-do);
 • poenostavljen izbor iskalnih parametrov/podatkov.

 

5) Prenos in vnos podatkov:

 • priprava poenostavljenega načina vnosa obstoječih tabelarnih podatkov/zapisov (npr. iz MS Excell tabel);
 • priprava tabelarnega prenosa podatkov/zapisov med bazama FloVegSi in Turboveg (Hennekens & Schaminee 2001);

6) Posodobitev izpisov podatkov (dodatni obrazci oz. prilagojeni tabelarni izpisi):

 • tabelarni izpisi podatkov (poenostavljen izbor parametrov/podatkov za tabelarni izpis) za obdelavo v različnih aplikacijah: npr. statističnih (npr. SPSS) ali drugih (npr. JUICE);
 • tekstovni izpisi podatkov (npr. v MS Word ali txt datoteke);
 • kartografski izpisi podatkov (npr. posodobljene karte razširjenosti vrst, prikaz točkovnih podatkov na različnih kartografskih podlagah idr.);
 • priprava poenostavljenega načina priprave herbarijskih in drugih etiket za etiketiranje fizičnih bioloških zbirk (herbarijska, entomološka idr).

 

7) Priprava izpisov podatkov oz. kreiranje povezav na druge podatkovne zbirke za prikaz oz. javno objavo podatkov in/ali metapodatkov na spletu:

 1. priprava povezav (izpisov podatkov - API) za ARZENAL ali na samostojen portal ter za vključitev v mednarodne baze podatkov, npr. GBIF, LifeWatch idr.
 2. posodobitev prenosa/povezave podatkov digitalizirane herbarijske zbirke LJS (s pomočjo opreme ObjectScan 1600/ScanWizard Botany) v bazo FloVegSi ter posodobitev prostodostopne objave (meta)podatkov zbirke na spletu: http://bijh-s.zrc-sazu.si/BISER/FloVegSi/Flo/HerbZRC/herbZRC.htm

 

8) Izdelava tehnične dokumentacije in posodobitev/dopolnitev Uporabniškega priročnika (slednje v sodelovanju z naročnikom).

 

9) Vzdrževanje (sprotno odpravljanje pomanjkljivosti/napak) aplikacije oziroma baze v obdobju štirih let.

 

 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo v celoti.

 

 1. VRSTA POSTOPKA

 

Naročnik izvaja predmetni postopek na temelju drugega odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) v povezavi s petim členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/21).

 

 

 1. ROK IZVEDBE: 20. 12. 2021.

 

 

Vabimo Vas, da oddate svojo ponudbo.

 

Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Direktor

Dr. Oto Luthar

 

 

II.         NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

 

1.

Merilo: Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

 

MERILO                                        UTEŽ

Cena                                             100%.

 

V primeru enakovrednih ponudb bo izbrana ponudba, ki je prej prispela k naročniku.

 

2.

Jezik: Postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo (npr. prospekti, propagandni ter tehnični material), predložena v tujem jeziku. Če bo naročnik ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

 

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

 

3.

Pojasnila razpisne dokumentacije: Ponudniki lahko posredujejo vprašanja v zvezi z izdelavo ponudbe na elektronski naslov branko.vres@zrc-sazu.si do 16. 7.2021 do 12.00 ure. Odgovore bo naročnik podal na elektronski naslov, iz katerega je bilo poslano vprašanje.

 

Priprava ponudbe: Povabilo k oddaji ponudbe je hkrati tudi dokumentacija za pripravo ponudbe v predmetnem postopku. Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v obrazcih izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami. Morebitni popravki morajo biti ob popravku opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe.

 

Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe ter žigosani z žigom ponudnika.

 

4.

Variante ponudb: Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da bo ponudnik ponudil še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.

 

 

5.

Oddaja ponudb: Ponudniki oddajo svojo ponudbo na e-naslov zrc@zrc-sazu.si. Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela na naslov naročnika do dne 23. 7. 2021 do 10.00 ure.

 

 

6.

Spremembe in umik ponudbe: Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe. Po poteku roka za predložitev ponudbe ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

 

 

7.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo naročnik izvedel dne 26. 7. 2021 ob 12.00 uri. Odpiranje ponudb ni javno.

 

 

8.

Obvestilo o oddaji naročila: Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik o tem obvestil vse ponudnike, ki bodo oddali pravočasne ponudbe, in sicer na elektronske naslove, ki jih bodo navedli v Razpisnem obrazcu št. 1.

 

 

9.

 Pravno varstvo: Na temelju prvega odstavka 4. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) pravno varstvo po ZPVPJN v postopkih po drugem odstavku 21. člena ZJN-3 ni zagotovljeno.

 

 

 

 

 

 

III.        RAZPISNI POGOJI IN OBRAZCI

 

 

 

A)

Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1).

 

B)

Krovna izjava ponudnika (razpisni obrazec 2).

 

C)

Ponudba (Razpisni obrazec št. 3).

 

Ponudbena cena se oblikuje za celotno storitev »Posodobitev aplikacije oziroma zbirke podatkov FloVegSi Biološkega inštituta JH ZRC SAZU«.

 

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

 

Rok izvedbe: 20. 12. 2021.

 

Veljavnost ponudbe: do 15. 8. 2021.

 

D)

Parafiran vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 4).