Skip to main content

11

MAR

14:00

JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA/DIREKTORICO ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA CENTRA SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTIOsnovni podatki

 • Tip

  Javni razpis

 • Datum objave

  25. februar 2022

 • Datum oddaje

  11. marec 2022 do 14:00


Opis

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (v nadaljevanju: ZRC SAZU) na podlagi 71. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) in 38. člena Statuta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (št. S-2018-1 in S-2021-1) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA/DIREKTORICO

ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA CENTRA SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

 • ima doktorat znanosti s področij dejavnosti ZRC SAZU,
 • izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta,
 • izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne rezultate v zadnjih petih letih,
 • ima izkazano sposobnost za organiziranje in vodenje raziskovalnega dela,
 • ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
 • znanje dveh tujih jezikov (od tega enega svetovnega jezika).

Kandidat mora vlogi priložiti:

 • dokazilo o vrsti in stopnji dosežene izobrazbe,
 • življenjepis z navedbo izkušenj,
 • bibliografijo,
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta,
 • vizijo razvoja in program dela ZRC SAZU za mandatno obdobje (največ 10.000 znakov).

Direktorja ZRC SAZU po predhodnem mnenju Znanstvenega sveta ZRC SAZU imenuje Upravni odbor ZRC SAZU. Njegov mandat traja pet let s predvidenim začetkom 1. 10. 2022.

Prijave na javni razpis morajo prispeti na ZRC SAZU v zaprti ovojnici z oznako »Razpis za direktorja ZRC SAZU – ne odpiraj«, najkasneje do petka, 11. 3. 2022, do 14. ure, ne glede na način pošiljanja.

Kandidati lahko prijave pošljejo po pošti na naslov: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, ali jih predložijo osebno v vložišču ZRC SAZU (Novi trg 2, 1000 Ljubljana), v času od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00 ure. V primeru osebne dostave vam bo izdano potrdilo o prejemu pošiljke.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno prispele in popolne vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo štela tudi vloga, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Kandidati bodo vabljeni, da svojo kandidaturo predstavijo na seji Znanstvenega sveta ZRC SAZU in Upravnega odbora ZRC SAZU. O datumih sej bodo kandidati obveščeni naknadno.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30-ih dneh od objave javnega razpisa.

Dodatne informacije so na voljo na tel. št. 01 470 63 16 ali preko elektronske pošte kadrovska@zrc-sazu.si.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

  dr. Drago Perko

  predsednik Upravnega odbora ZRC SAZU