Raziskovalna pisarnaRaziskovalna pisarna

Raziskovalnim idejam s strokovno podporo pomagamo do projektnih predlogov, navezujemo stike s potencialnimi partnerji, pripravljamo dokumente za podpis pogodb in sodelujemo pri pripravi poročil o projektnih aktivnostih. Imamo dolgoletne izkušnje z različnimi programi in projekti ARRS in evropskimi razpisi v okviru H2020, Hera, ERASMUS+, Ustvarjalna Evropa, Evropa za državljane in razpisi drugih Generalnih direktoratov. Številni uspešni projekti so dokaz odličnega evropskega teritorialnega sodelovanja (interregionalnega, transnacionalnega in čezmejnega). Vključujemo se v mednarodne razpise (kot npr. Norveški in EGP mehanizem, SCOPES) in sodelujemo v nacionalnih decentraliziranih projektih iz naslova kohezijske politike (ESRR - Evropski sklad za regionalni razvoj, ESS - Evropski socialni sklad, KS - Kohezijski sklad).

Kaj delamo?

 • Redno spremljamo in raziskovalke in raziskovalce sproti obveščamo o razpisih ARRS, evropskih in mednarodnih raziskovalnih razpisih in pomembnih dogodkih v povezavi z razpisi
 • Vzpostavljamo stike s potencialnimi projektnimi partnerji in nudimo podporo v komunikaciji z njimi
 • Nudimo strokovno podporo v vseh fazah prijav projektov – identificiramo ustrezne razpise in programe, pomagamo pri oblikovanju projektnih predlogov ter pripravimo administrativne in finančne dele projektnih prijav
 • Urejamo administrativne zadeve za uspešne projektne prijave
 • Pripravljamo redna in končna finančna poročila za projektne aktivnosti
 • Sodelujemo z nacionalnimi kontaktnimi točkami
 • Nadgrajujemo usposobljenost raziskovalk in raziskovalcev z organizacijo ustreznih izobraževanj in usposabljanj

Kdo smo?

dr. Mimi Urbanc, vodja, namestnica direktorja

Telefon: +386 1 470 63 54

E-naslov: mimi@zrc-sazu.si

 • vodenje raziskovalne pisarne
 • svetovanje glede prijav projektov
 • mednarodni razpisi ter namenska poraba
 • pogodbe mednarodnih projektov
 • organiziranje, načrtovanje in vodenje skupnih projektnih prijav
 • analize in primerjave kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov raziskovalne uspešnosti
 • načrtovanje in priprava izobraževanj za podporo raziskovalnemu delu
 • svetovanje glede bibliografskih baz podatkov
 • spremljanje strategij in raziskovalnih politik

dr. Jerneja Fridl, pomočnica direktorja

Telefon: +386 1 470 63 66

E-naslov: jerneja@zrc-sazu.si

 • spremljanje nacionalnih razpisov (Uradni list in spletne strani ministrstev, občin) in javnih naročil (eJN)
 • svetovanje pri prijavah nacionalnih projektov (vsebinsko in finančno), usklajevanje skupnih prijav in oddaja prijav na portalu eJN
 • tržni projekti (kalkulacija cene storitve, plan ur)
 • donacije, sponzorstva
 • pregled pogodb za navedene projekte
 • spremljanje pravil kohezijskih programov in navodil organov upravljanja
 • skrb za namensko porabo (plan ur, poročanje)
 • vodenje infrastrukturnega programa ZRC SAZU
 • vodenje implementacije poslovno-informacijskega sistema ZRC SAZU (kadrovski, računovodski, projektni in dokumentni sistem)

Tanja Valte, pomočnica direktorja

Telefon: +386 1 470 64 13

E-naslov: tanja.valte@zrc-sazu.si

 • spremljanje nacionalnih razpisov ARRS
 • strokovna pomoč pri prijavah projektov in programov ARRS
 • pogodbe ARRS
 • spremljanje namenske porabe (plan ur, poročanje) za raziskovalne programe in projekte (plan ur, poročanje)
 • mladi raziskovalci (prijave, plan ur, poročanje)
 • avtorski honorarji
 • pogodba SAZU »Naravna in kulturna dediščina Slovenskega naroda«

Tina Mihelič

Telefon: +386 1 470 64 44

E-naslov: tinka.mihelic@zrc-sazu.si

 • spremljanje razpisov za raziskovalne projekte
 • zagotavljanje strokovne podpore pri prijavljanju projektov
 • priprava stroškovnika za mednarodne projekte
 • strokovna in administrativna podpora raziskovalcem pri prijavah
 • upravljanje z računom oziroma profilom ZRC SAZU na tujih in mednarodnih platformah za prijavo projektov

Služba za izvajanje projektov

Tanja Pavčič
Telefon: +386 1 470 64 18
E-naslov: tanja.pavcic@zrc-sazu.si

 • koordinacija službe za izvajanje projektov
 • spremljanje pravil EU programov in navodil organov upravljanja
 • svetovanje glede namenske porabe EU programov
 • spremljanje porabe sredstev, poročanje

Nina Juvan Mastnak

Telefon: +386 1 470 64 91

E-naslov: nina.juvan@zrc-sazu.si

Neva Stepic

Telefon: +386 1 470 64 05

E-naslov: neva.stepic@zrc-sazu.si

Staša Koderman

Telefon: +386 1 470 64 64

E-naslov: stasa.koderman@zrc-sazu.si

 • spremljanje porabe sredstev, poročanje na mednarodnih in nacionalnih kohezijskih projektih

Olga Kardoš

Telefon: +386 1 470 64 55

E-naslov: olga.kardos@zrc-sazu.si

 • urejanje in vodenje evidence ur