Relativizem v sociologiji znanosti. Benigni relativizem: manifest odpiranja kreativnih potencialov

Author: Lucija Mulej
Year: 2008Table of content

UVOD

1. ZNANSTVENI HOLIZEM: EPISTEMOLOŠKI REZ (KUHN)

IN TEORETskI ANARHIZEM (FEYERABEND)

UVOD: LEGENDARNI THOMAS KUHN IN STRUKTURA

ZNANSTVENIH REVOLUCIJ

Kuhn – oče zgodovinskega pristopa v filozofiji znanosti

Kategorija paradigme in običajna znanost

Izobraževalni sistem: agens profesionalne iniciacije

Znanstvena odkritja kot posledice anomalij

Znanstvena revolucija

KRITKI KUHNA

KUHNOV ODGOVOR NA KRITIKE

Paradigma in znanstvena skupnost

Disciplinarna matrika in vprašanje inkomenzurabilnosti

paradigem

SHARROCK IN READOVA UBRANITEV KUHNOVIH TEZ

KUHNOVA AKTUALNOST V DEVETDESETIH

UVOD: FEYERABENDOV TEORETSKI ANARHIZEM

Elementi teoretskega anarhizma

Kontrainduktivnost kot vir novitet

Okuženost podatkov

Kontraindukcija v znanstveni praksi

Teza o inkomenzurabilnosti (nesoizmerljivosti)

REFLEKSIJA FEYERABENDOVE TEORETSKE ZAPUŠČINE

(John Preston)

Vloga teoretičnega monizma pri rasti vednosti

(pomen inkomenzurabilnosti)

Korenine anarhizma antropološke metode

2. INKOMENZURABILNOST

KDO ALI KAJ ODLOČA O IZBORU KONKURENČNIH

PARADIGEM

Možni izvor tez o inkomenzurabilnosti

Historična evidenca Kuhnove uporabe pojma

inkomenzurabilnosti – vloga splošnega merila primerjave

Lingvistična refleksija inkomenzurabilnosti I –

od taksonomij do bilingvizma

Lingvistična refleksija inkomenzurabilnosti II –

vrstni termini

Inkomenzurabilnost kot vidik pluralizma

3. ABSOLUTIZEM VS. RELATIVIZEM

MALIGNI RELATIVIZEM KOT SOLIPSIZEM VS. MALIGNI

ABSOLUTIZEM KOT HEGEMONIJA

Argumenti za semantični in epistemološki relativizem.

Ontološki relativizem – raznorodna interpretacija

možnih svetov

Ocena relativizma Kuhna in Feyerabenda

Od relativizma do anarhije

Sokalova afera

4. IDEJNOST DEJSTEV - KONSTRUKCIONIZEM

FILOZOFIJA KOT TEMELJNI KAMEN ZNANSTVENE

VEDNOSTI

Pomen razkrivanja epistemoloških ovir

Konstrukcionizem kot demaskiranje

Demaskiranje strahu pred relativizmom

KONSTRUKCIJA/VERJETJE KOT PREDPOGOJ VEDNOSTI...

RELATIVIZEM: POT DO ODPIRANJA MISELNIH

POTENCIALOV

SEZNAM TABEL IN SLIK

SEZNAM UPORABLJENIH VIROV

STVARNO IN IMENSKO KAZALO
price
sold out


Keywords
absolutism
philosophy of science
postmodernity
relativism
sociology of science
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR